Toepassing: 

‘De opdrachtnemer’, ‘wij’, en ‘onze’: SPIRIT / Guis Producties / De voice-over of vocalist(e) die de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
‘De opdrachtgever’ of ‘uw’: De (rechts)persoon met wie een overeenkomst (schriftelijk of mondeling) is aangegaan, u als klant dus.

 

Gebruiksvoorwaarden levering audio.

Deze zijn van toepassing indien is overgegaan tot het door de opdrachtnemer uitvoeren en leveren van een order aan de opdrachtgever:

 

 • Ander gebruik dan waarvoor onze vormgeving is aangeleverd, is niet toegestaan.
 • De aangeleverde vormgeving (alle elementen, zoals muziek, effecten, voice-over en vocals) is uitsluitend bestemd voor de eindgebruiker / opdrachtgever met wie de overeenkomst is aangegaan (onder andere te vinden in de tenaamstelling van dit document en bestandsnamen van de vormgeving). Het inzetten van de vormgeving op kanalen van derden of eigen, andere
  kanalen dan waarvoor deze overeenkomst is aangegaan, is niet toegestaan, tenzij sprake is van nadrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer per e-mail.
 • De aangeleverde vormgeving (alle elementen, zoals muziek, effecten, voice-over en vocals) mag niet worden aangepast / gemanipuleerd (bijvoorbeeld het vrijstaand maken / isoleren van geluiden of effecten) om deze geschikt te maken voor andere doeleinden dan waarvoor deze overeenkomst is aangegaan. de opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de audio.
 • Doorverkopen, kopiëren, distribueren, publiekelijk vertonen, actief online plaatsen of verhuren van onze vormgeving is niet toegestaan.
 • Op al onze vormgeving (alle elementen, zoals muziek, effecten, voice-over en vocals) rust copyright en is geen persoonlijk /
  intellectueel eigendom van de opdrachtgever. Het gebruik van de vormgeving is uitsluitend toegestaan indien de opdrachtgever beschikt over een geldige BUMA/STEMRA overeenkomst. Indien van belang wordt, bij levering, extra copyright info van het muziekstuk / de muziekstukken en / of geluidseffecten aangeleverd in een apart bestand binnen de online omgeving. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de audio.
 • Al onze vormgeving (alle elementen, zoals muziek, effecten, voice-over en vocals) zijn op basis van een niet-exclusieve vorm. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • Het downloaden van de aangeleverde audiobestanden betekent uw akkoord op de algemene- en gebruiksvoorwaarden.

 

 

Algemene voorwaarden

 

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

 • Alle aanbiedingen en offertes door de opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door de opdrachtnemer komt een overeenkomst tot stand.

 

 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

 

 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

  

Prijzen

 

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de opdrachtgever.

 

Betaling

 

 • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door de opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen.

 

 • De opdrachtnemer heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

 

 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. De opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade.

 

 • De opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

 

 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of de opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van de opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

 

 • Onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer gehouden om de incassokosten te vergoeden die de opdrachtnemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

 

 

Ontbinding en beëindiging

 

 • De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de opdrachtnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

 

 • In geval van verzuim van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan de opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

 • De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De opdrachtnemer zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

08-02-2021