Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte, dienst en/of overeenkomst die betrekking heeft tot SPIRIT, Guis Producties en/of Sander Guis voice-over.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met “de oprachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten bestelt en/of koopt.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Voice over:

 • Voice-over producties mogen uitsluitend gebruikt worden binnen de overeengekomen opdracht. Editen van de opname is toegestaan, mits deze valt binnen de opdracht die overeengekomen is. Denk hierbij aan video-editing waarbij spraak op maat geknipt moet worden. De opname aanpassen om deze binnen een andere productie dan overeengekomen is passend te maken, is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen. 
 • Het is niet toegestaan om voice-over opnames door te verkopen of op een andere manier losstaand aan te bieden aan derden of deze te claimen als persoonlijk eigendom. 
 • De voice-over/gebruiker is niet verantwoordelijk voor opnames die zijn aangepast door de opdrachtgever om daarmee een andere productie of boodschap over te dragen dan is overeengekomen.

 

Audio met muzikale elementen (jingles, promo’s, beds, etc):

 • Op al onze producties is auteursrecht/copyright van toepassing.
 • De bij SPIRIT afgenomen audio mag alleen worden gebruikt binnen de aard van de bestelling en alleen onder een geldige muzieklicentie bij BUMA/STEMRA. SPIRIT is niet verantwoordelijk voor een juiste afdracht van deze muziekrechten. Misbruik (delen en/of plaatsen van de audio op andere kanalen, met andere personen, editing voor andere toepassing, verkoop of het claimen van eigendom) is niet toegestaan en valt nadrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • Het downloaden, editen, claimen en/of delen van de audio, verkregen op onze website is niet toegestaan.
 • De geleverde audio is in geen geval persoonlijk, rechtenvrij eigendom en mag niet als dusdanig worden beschouwd. De audio mag alleen worden toegepast onder toepassing van de initiële bestelling. Bij andere wensen dient hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming te zijn vergeven.
 • Schadevergoeding/boete vanuit gebruiker en/of externe partij door door foutief en/of onrechtmatig gebruik van de geleverde audio zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

 

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

 • Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

 

 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

 

 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

  

Prijzen

 

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de opdrachtgever te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de opdrachtgever.

 

Betaling

 

 • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

 

 • Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

 

 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

 

 • Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

 

 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

 

 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

 

 • Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de opdrachtgever jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

 

 • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

 

Ontbinding en beëindiging

 

 • De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

 

 • In geval van verzuim van de opdrachtgever is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

 • Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

08-02-2021